Home Įstatai

Įstatai


§ 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Bendruomenės pavadinimas -Vestfoldo lietuvių bendruomenė (trumpinys – VLB), norvegiškai Vestfold Litauisk forening.
1.2. Bendruomenė yra savanoriškas susivienijimas, nepolitinė, atvira, visuomeninė organizacija. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
1.3. Bendruomenės įkūrimo data yra laikoma 2013-04-16.
1.4. Renginių metu bendruomenė neatsako už nepilnamečių priežiūrą.

§ 2. Bendruomenės tikslai

2.1. Suburti Vestfolde gyvenančius lietuvius bendriems tikslams, išlaikyti lietuviškus papročius, tradicijas ir skleisti Lietuvos kultūrą Norvegijoje.
2.2. Per muzikinį, estetinį bei kultūrinį ugdymą suteikti visiems norintiems galimybę arčiau susipažinti su lietuvių kultūros paveldu.
2.3. Puoselėti lituanistinę mokyklėlę ,,GANDRIUKAS‘‘.
2.3.1. Mokyti vaikus lietuvių kalbos, lavinti kalbėjimo ir rašymo įgūdžius.
2.3.2. Supažindinti vaikus su Lietuvos valstybės istorija, tradicijomis, šventėmis. Kurti vaikų ryšį su Lietuva, palaikyti lietuvybę, pilietiškumą, pasididžiavimo jausmą savo šaknimis.
2.4. Skatinti ir vystyti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos, per bendrus informacinius, kultūrinius, sporto ir švietimo renginius.
2.5. Bendruomenės veikla vykdoma savanoriško darbo pagrindais.

§ 3. Narystė

3.1. Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas fizinis asmuo, kuris yra susipažinęs su bendruomenės įstatais, pritaria bendruomenės tikslams, nori dalyvauti bendruomenės veikloje, yra užpildęs nario anketą ir sumokėjęs negrąžinamą ar kitaip nekompensuojamą nustatytą nario mokestį. Bendruomenės nariu gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo.
3.2. Narystės bendruomenėje netenkama savanoriškai jos atsisakius. Asmuo, nesumokėjęs nario mokesčio, taip pat netenka narystės. Narys, nesilaikantis bendruomenės įstatų ir vidaus taisyklių, valdybos nutarimu gali būti šalinamas iš bendruomenės narių. Bet kuriam nariui, kurio elgesys prieštarauja bendruomenės tikslams gali būti taikoma pašalinimo procedūra. Valdyba pradeda pašalinimo procedūrą raštu pateikdama ketinamam pašalinti nariui motyvus dėl kurių yra pradėta pašalinimo procedūra.
3.3. Visi nariai privalo laikyti paslaptyje konfidencialius duomenis, su kuriais jie susiduria savanoriško darbo bendruomenėje metu. Konfidencialumo pareiga išlieka ir pasitraukus iš bendruomenės.
3.4. Nario mokesčio dydis nustatomas VLB valdybos suvažiavimo metu. Nario mokestis mokamas už kalendorinius metus skaičiuojant nuo sumokėjimo mėnesio. Metinis mokestis vienam žmogui 150 kr.
3.5. VLB narys turi teisę:
3.5.1. Balsuoti per VLB visuotinį susirinkimą.
3.5.2. Kandidatuoti ir tapti VLB valdybos nariu.
3.5.3 Teikti pasiūlymus VLB veiklai ir aktyviai prie jos prisidėti.

§ 4. Visuotinis susirinkimas

4.1. VLB veiklą reglamentuoja VLB valdybos susirinkime priimti įstatai. Bendruomenės įstatai gali būti pakeisti bendruomenės valdybos susirinkimo metu pritarus daugiau nei pusei dalyvaujančių bendruomenės tarybos narių arba išimtinais atvejais visuotinio VLB narių susirinkimo metu pritarus 2/3 dalyvaujančiųjų balsavimo teisę turinčių bendruomenės narių.
4.2. VLB visuotinis susirinkimas vyksta vieną kartą per metus. Nariai apie tai informuojami prieš vieną mėnesį. Visuotiniame susirinkime gali dalyvauti visi bendruomenės nariai susimokėję nario mokestį ne vėliau nei 3 darbo dienos iki visuotinio susirinkimo datos. Bendrijos narių pasiūlymai, kuriuos norima svarstyti, turi būti perduoti bendruomenės valdybai prieš 7 dienas iki metinio ataskaitinio susirinkimo.
4.3. Balsavimo teisę ir vieną balsą turi visi susirinkime dalyvaujantys vyresni nei 18 metų bendruomenės nariai. Visuotiniame narių susirinkime balsuojama slaptai.
4.4. Visuotinio susirinkimo metu turi būti rašomas protokolas, kuriame užfiksuojami priimti sprendimai, metų veikla.
4.5. Bendruomenės susirinkimai ir valdybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Bendruomenės pagrindiniai dokumentai vedami lietuvių kalba.

§ 5. VLB valdyba

5.1. Pirmininkas (-ė) kartu su kitais už bendruomenės veiklą atsakingais nariais sudaro valdybą iš 5 narių. Visi valdybos nariai atsakingi už bendruomenės veiklos bei iždo tęstinumą, archyvo priežiūrą bei bendruomenės veiklos administravimą.
5.2. Valdybos pirmininkas (-ė) ir nariai renkami dvejiems metams. Valdybos nariai šios kadencijos laikotarpiu gali atsistatydinti arba valdybos siūlymu būti atstatydinti. VLB valdybos narys netenka savo mandato, jei praleidžia iš eilės du VLB valdybos susirinkimus be svarios priežasties ir nepranešus, pasinaudojo turtu ar informaciniais kanalais. Visa informacija, kuri pateikiama per VLB valdybos susirinkimus yra konfidenciali. Pranešimas dėl atsistatydinimo turi būti pateikiamas raštu, ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Naujas valdybos narys (-ė) renkamas visuotinio susirinkimo metu.
5.3. Kiekvienas VLB valdybos narys su balsavimo teise privalo turėti ne mažiau kaip vieną kuruojamą VLB veiklos sritį, už kurią atsiskaito individualiai VLB nariams per visuotinį susirinkimą.
5.4. VLB valdyba rengia savo susirinkimus ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. VLB susirinkimą gali inicijuoti bet kuris valdybos narys, apie susirinkimą pranešdamas ne mažiau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki susirinkimo. Nutarimai gali būti priimami, kai susirinkime dalyvauja trys valdybos nariai, įskaitant pirmininką arba pirmininko pavaduotoją.

§ 6. VLB iždas

6.1. Iždininkas pagal valdybos nutarimus tvarko bendruomenės finansinius reikalus, turi teisę atlikinėti bankines operacijas bei priimti įmokas grynais.

6.2. Bendruomenės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6.3. Bendruomenės lėšas sudaro nario mokestis, lituanistinės mokyklėlės pajamos, fizinių ir juridinių asmenų dotacijos bei aukos, valstybinė parama, taip pat įplaukos, gautos iš bendruomenės renginių: koncertų, spektaklių, seminarų, parodų, knygų ir kitų veiklų.
6.4. Bendruomenės lėšos yra laikomos banke.
6.5. VLB dokumentai yra galiojantys, jeigu jie yra pasirašyti pirmininko arba pirmininko pavaduotojo, iždininko ir dar bent vieno VLB valdybos nario.

§ 7. Bendruomenės panaikinimas

7.1. Bendruomenę gali panaikinti tik VLB visuotinis narių susirinkimas, jei tam pritaria 2/3 jame dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių bendruomenės narių.
7.2. Bendruomenės turtas po panaikinimo nepriklauso bendruomenės nariams, bet turi būti perduotas kitai visuomeninei organizacijai visuotinio VLB narių susirinkimo sprendimu.

Šie įstatai įsigalioja: 08.02. 2022